preskoči na sadržaj
Natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“,  Osnovna škola «Hreljin» iz Hreljina, Hreljin 217, dana 16. studenog 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. SPREMAČ/ICA (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje), mjesto rada: Hreljin.

 

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o radu Osnovne škole “Hreljin”.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)

Sva dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, odabrani kandidat prije zaključenja ugovora o radu dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ koji je dostupan na poveznici škole:

http://os-hreljin.skole.hr/upload/os-hreljin/images/static3/1052/File/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20O%C5%A0%20Hreljin.pdf

Na web stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/natjecaji objavit će se područje provjere i uputa za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Potpunom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune, nepotpisane i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao i prijave upućene elektroničkom poštom..

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Škole, dana 16. studenog 2020. godine. i traje do 24. studenog 2020. g.

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2170-55-07/19-01 od 2 travnja 2019. g.),  Osnovna škola «Hreljin» iz Hreljina, Hreljin 217, zastupana po ravnatelju Zoranu Pavletiću, prof., dana 12. studenog 2020. godine objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje), mjesto rada: OŠ Hreljin.

 

Uvjeti: 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: 

-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada,  -  odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18.,98/19., 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon), te vrsta obrazovanja prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20).

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti: 

 • životopis, 
 • presliku diplome odnosno dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • presliku dokaza o državljanstvu, 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, 
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Sva dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, odabrani kandidat prije zaključenja ugovora o radu dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ koji je dostupan na poveznici škole: 

http://os-hreljin.skole.hr/upload/os-hreljin/images/static3/1052/File/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20O%C5%A0%20Hreljin.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Na web stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/natjecaji objavit će se područje provjere i uputa za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

Osoba koja ne podnese pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Potpunom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao i prijave upućene elektroničkim putem.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/ u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj-razredna nastava".

 

Natječaj je objavljen dana 12. studenog 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i traje do 20. studenog 2020. godine.

 
POZIV KANDIDATIMA ZA  RADNO MJESTO

UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME  - 40 sati tjedno

NA INTERVJU S RAVNATELJEM ŠKOLE

koji će se održati dana 22. listopada 2020. g. u Osnovnoj školi Hreljin, Hreljin 217., Hreljin u uredu ravnatelja.

Na intervju s ravnateljem Škole pozivaju se kandidati koji su prisustvovali pisanom i usmenom testiranju Povjerenstva za vrednovanje kandidata, a prema sljedećoj rang listi:

 

REDNI

BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA

UKUPAN BROJ BODOVA

TERMIN RAZGOVORA S

RAVNATELJEM

1.

Tea Mihelić

14

22.10.2020.

u 08:00 sati

2.

Sanja Fućak Rebić

14

22.10.2020.

u 08:30 sati

Ravnatelj:

 

Zoran Pavletić, prof.


1. UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE,  na neodređeno nepuno radno vrijeme – 7 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica

POZIV KANDIDATIMA ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE

Testiranje prijavljenih kandidata za NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice INFORMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme – 7 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, održat će se u PONEDJELJAK, 26. listopada 2020. u UČIONICI RAZREDNE NASTAVE, na adresi: OŠ Hreljin, Hreljin 217., Hreljin s početkom u 13:00 sati prema sljedećem rasporedu:

 • 13,00 sati - Dolazak, utvrđivanje identiteta i popisa kandidata/kinja te upute za pripremu prijavljenih kandidata/kinja
 • 13,10 sati - Pisana provjera (testiranje)
 • 14,30 sati - Usmena provjera (intervju)

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom natječaja.

U privitku su svi potrebni dokumenti za testiranje i pripremu kandidata.

Izvori za pripremu kandidata

Upute za pripremu kandidata


1. UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU,  na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno - 2 izvršitelja/ice

POZIV KANDIDATIMA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Testiranje prijavljenih kandidata za NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 2 izvršitelja/ice, održat će se u SRIJEDU, 21. listopada 2020. u UČIONICI ENGLESKOG JEZIKA, na adresi: OŠ Hreljin, Hreljin 217., Hreljin s početkom u 11:00 sati prema sljedećem rasporedu:

 • 11,00 sati - Dolazak, utvrđivanje identiteta i popisa kandidata/kinja te upute za pripremu prijavljenih kandidata/kinja
 • 11,10 sati - Pisana provjera (testiranje)
 • 12,45 sati - Usmena provjera (intervju)

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom natječaja.

U privitku su svi potrebni dokumenti za testiranje i pripremu kandidata.

Upute za pripremu kandidata

Izvori za pripremu kandidata


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2170-55-07/19-01 od 2. travnja 2019. g.),  Osnovna škola «Hreljin» iz Hreljina, Hreljin 217, zastupana po ravnatelju Zoranu Pavletiću, prof., dana 5. listopada 2020. godine objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada: OŠ Hreljin.

 

Uvjeti: 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: 

-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada,  -  odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18.,98/19 u daljnjem tekstu: Zakon), te vrsta obrazovanja prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20).

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti: 

 • životopis, 
 • presliku diplome odnosno dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • presliku dokaza o državljanstvu, 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, 
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Sva dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, odabrani kandidat prije zaključenja ugovora o radu dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ koji je dostupan na poveznici škole: 

http://os-hreljin.skole.hr/upload/os-hreljin/images/static3/1052/File/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20O%C5%A0%20Hreljin.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Na web stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/natjecaji objavit će se područje provjere i uputa za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

Osoba koja ne podnese pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Potpunom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao i prijave upućene elektroničkim putem.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/ u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj-razredna nastava u produženom boravku".

 

Natječaj je objavljen dana 5. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i traje do 13. listopada 2020. godine.

 


Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2170-55-07/19-01 od 2. travnja 2019. g.),  Osnovna škola «Hreljin» iz Hreljina, Hreljin 217, zastupana po ravnatelju Zoranu Pavletiću, prof., dana 1. listopada 2020. godine objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, mjesto rada: OŠ Hreljin i PŠ Praputnjak.

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: -  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada, 

-  odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18.,98/19, 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon), te vrsta obrazovanja prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20).

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome odnosno dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Sva dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, odabrani kandidat prije zaključenja ugovora o radu dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Hreljin“ koji je dostupan na poveznici škole:

http://os-hreljin.skole.hr/upload/os-hreljin/images/static3/1052/File/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20O%C5%A0%20Hreljin.pdf

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Na web stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/natjecaji objavit će se područje provjere i uputa za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

Osoba koja ne podnese pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Potpunom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao i prijave upućene elektroničkim putem.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole http://os-hreljin.skole.hr/ u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj-informatika".

Natječaj je objavljen dana 1. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i traje do 9. listopada 2020. godine.

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju